Obchodní podmínky

(„Tanec nebo Víno“) Pragr&Galan Group s.r.o., IČO: 07123787, se sídlem č.p. 258, 739 59 Střítež Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74575 (dále jen Podnikatel)

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Podnikatelem a Zákazníkem vzniklé na základě smlouvy o taneční výuce (dále jen Smlouva). Zákazníkem je zletilá fyzická osoba, která uzavře Smlouvu nebo k uzavření Smlouvy jedná.

Podnikatel prohlašuje, že vedoucí taneční výuky tvoří kompetentní osoby s mnohaletými tanečními zkušenostmi na soutěžní úrovni.

Tanečního kurzu se mohou účastnit pouze zletilé osoby (osoba starší 18 let), neboť v rámci kurzu jsou podávány alkoholické nápoje, zejména víno.

S ohledem na to, že taneční kurz vyžaduje vždy dvojici osob opačného pohlaví, tak se má za to, že Zákazník tvoří pár.

  1. Uzavření smlouvy

Webové stránky Podnikatele (www.tanecnebovino.cz) obsahují nabídku tanečních kurzů. Každá nabídka obsahuje rozsah tanečního kurzu, ve kterých termínech a časech bude kurz probíhat, ve kterém místě bude taneční kurz probíhat, rozsah výuky tance, cenu tanečního kurzu, náročnost kurzu. Další informace nejsou pro smluvní vztah relevantní.

Prostřednictvím webových stránek u příslušné nabídky se Zákazník závazně přihlásí k tanečnímu kurzu. Odesláním závazné přihlášky Zákazníka je uzavřena Smlouva. Smlouvu uzavírá Zákazník, tedy celý pár. V závazné přihlášce Zákazník uvede jméno a příjmení, datum narození a bydliště každého z páru, a kontaktní údaje alespoň jedno z páru a osobu, na kterou bude vystaven daňový doklad.

Smlouva je uzavřena prostřednictvím webových stránek Podnikatele. Po odeslání závazné přihlášky Zákazníkem bude ze strany Podnikatele zaslán na poskytnutou e-mailovou adresu e- mail, ve kterém bude potvrzeno přihlášení do tanečního kurzu. Smlouva je uzavřena zasláním potvrzovacího e-mailu.

Smlouva může být uzavřena i písemně v prostorách Podnikatele, a to při první lekci v prostorech, ve kterých bude probíhat výuka, a které má Podnikatel z nájemního titulu k dispozici. Smlouva je uzavřena podpisem Zákazníka (postačí jedna osoba z páru) do prezenční listiny. V tomto případě nemá Zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Po zaslání závazné přihlášky ze strany Zákazníka bude potvrzovací e-mail obsahovat i daňový doklad, který bude odpovídat ceně kurzu. Zákazník je povinen tuto cenu uhradit

prostřednictvím bankovního převodu dle platebních údajů obsažených ve faktuře nejpozději do 5 dnů ode zaslání potvrzovacího e-mailu.

Kapacita kurzu je omezena z důvodu maximálně možného individuálního přístupu ze strany lektoru a zajištění pohodlí Zákazníků. Pokud Zákazník zašle závaznou přihlášku a kapacita kurzu bude již naplněna, tak Podnikatel má povinnost nejpozději v potvrzovacím e-mailu sdělit, že kapacita kurzu je již naplněna a nedošlo k uzavření Smlouvy.

  1. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v případě

– Zrušení lekce z důvodu na straně Podnikatele bez poskytnutí adekvátní náhrady.

Zákazník má právo na vrácení ceny ve výši, která odpovídá neabsolvovaným lekcím.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne doručení potvrzovacího e-mailu. Potvrzovací e-mail je doručen v den, kdy je zaslán Podnikatelem. Zákazník má za povinnost při odstoupení od smlouvy použít formulář, který je povinen zaslat Podnikateli prostřednictvím e-mailu, datové schránky, či prostřednictvím pošty, přičemž lhůta je zachována, pokud nejpozději poslední den bude formulář o odstoupení od smlouvy podán k poštovní přepravě.

Odstoupení od Smlouvy ze strany Podnikatele Podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v případě

– Zákazník je na kurzu v silně podnapilém stavu a jeho chování obtěžuje ostatní

Zákazníky – Zákazník jedná hrubě, je sprostý, neslušný, chová se agresivně, či jinak nevhodně – V případě, kdy Zákazník opakovaně neplní pokyny lektora a hrubě tím narušuje

průběh kurzu – V případě, že Zákazník neuhradí cenu za taneční kurz ve lhůtě 5 dnů ode dne zaslání

potvrzovacího e-mailu Zákazník nemá právo na vrácení ceny, neboť odstoupení od Smlouvy zavinil jeho jednáním.

III. Průběh tanečního kurzu

Taneční kurz je tvořen příslušným počtem lekcí, přičemž Zákazník je povinen dostavit se vždy na místo konání dané lekce nejpozději 15 minut před zahájením dané lekce, není-li dán jiný pokyn.

Zákazník je povinen mít při lekci oblečen vhodný oděv a obuv, aby se cítil při výuce tance pohodlně, ale zároveň oděv a obuv odpovídala taneční lekci.

Podnikatel je povinen zajistit vhodné prostory pro taneční kurz, v rámci kterých je k dispozici toaleta. Pokud v rámci prostor je možné zajistit i šatnu, tak je Podnikatel povinen zajistit rozdělenou šatnu pro muže a ženy. Za věci, které jsou uloženy v šatnách však Podnikatel nijak nezodpovídá, a proto není doporučeno mít na taneční lekci věci vyšší hodnoty, větší obnos hotovosti apod.

Taneční sály a přilehlé prostory jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze venku, v případě na vyhrazených místech.

Délka taneční lekce vždy odpovídá minimálně smluvenému rozsahu, v nutných případech je lektor oprávněn lekci prodloužit, maximálně však o 15 minut.

Lekce vede lektor, případě lektoři a Zákazníci jsou povinni dbát jejich pokynů. Lektoři rovněž rozhodují o tom, jaký druh tance budou vyučovat v dané lekci, jakým způsobem bude vyučování tance probíhat. Lektoři však vždy dodrží výuky smluveného rozsahu druhů tanců.

Při lekci se mohou Zákazníci na základě pokynu lektorů občerstvit, a to i alkoholickými nápoji, zejména vínem. Zákazníci mají zakázáno přinášet vlastní potraviny, či nápoje, pokud Podnikatel nerozhodne jinak.

Podnikatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, či místa taneční lekce, a to pouze v nutných případech. Podnikatel je následně povinen poskytnout adekvátní náhradní termín. Zákazník nemá právo na poskytnutí slevy z ceny, či jinou kompenzaci. Pokud Podnikatel neposkytne adekvátní náhradní termín, tak je Zákazník oprávněn požadovat slevu ve výši 25% z ceny.

Pokud termín lekce bude zrušen z důvodů, které Podnikatel nemohl ovlivnit a tyto nemohl Podnikatel ani rozumně předpokládat, tak Podnikatel není povinen poskytnout náhradní termín, či slevu z ceny.

Podnikatel prohlašuje, že je oprávněn nabízet během kurzu zemské víno (sudové).

  1. Ostatní ujednání

Smlouva se řídí českým právním řádem.

Ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena těmito obchodními podmínkami, se řídí účinným právním řádem, zásadami soukromého práva.

V případě sporu plynoucího ze Smlouvy jsou smluvní strany vyvinout veškerou součinnost ke smírnému řešení. Pokud k dohodě nedojde, je strana, která se domnívá, že do jejích práv bylo zasaženo, uplatnit žalobu u příslušného obecného soudu.

Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na webových stránkách Podnikatele.

Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Podnikatele. Jsou rovněž písemně k dispozici

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 01.12.2018.

Smluvní vztah, který byl uzavřen před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek, se těmito podmínkami řídí pouze po udělení souhlasu Zákazníkem. Souhlas musí být proveden písemně.

Ve Stříteži dne 17.11.2018

 

Dokumenty ke stažení:

Obchodní podmínky

GDPR

Odstoupení od smlouvy